Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

Στοιχεία επικοινωνίας Τηλέφωνο: 2103443318

Γραφείο: 1119

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής είναι αρμόδιο για:

α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων και τίτλων σπουδών όλων των τύπων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών καθώς και στην αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

γ) την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων σε θέματα προγραμμάτων και εκδηλώσεων της Σχολικής ζωής στους Σχολικούς Συμβούλους,

δ) τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Σχολικών Συνεταιρισμών,

ε) τις εγγραφές, μετεγγραφές, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών καθώς και θέματα φοίτησης μαθητών,

στ) το πλαίσιο λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων, εκδρομών ? περιπάτων, επισκέψεων, μετακινήσεων, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και τη φοίτηση των μαθητών όλων των τύπων σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

ζ) την οργάνωση και λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τους μαθητικούς διαγωνισμούς και την οργάνωση και διεξαγωγή μαθητικών αγώνων,

η) την οργάνωση και λειτουργία σχολείων όπως την έναρξη ? λήξη διδακτικού έτους, αργίες ? διακοπές,

θ) το χειρισμό θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης,

ι) θέματα που αφορούν Οργανώσεις Γονέων και Κηδεμόνων Π.Ε., Σχολικές Επιτροπές, Κυλικεία Δημοσίων Σχολείων και Μαθητικές Κατασκηνώσεις,

ια) άδειες εισόδου σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ΜΜΕ,

ιβ) τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και των δικτύων σχολικών δραστηριοτήτων,

ιγ) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Το σχεδιασμό και οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, καθώς και δράσεων για την υποστήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,

ιδ) την Ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ιε) την επαφή των μαθητών με θέματα διατροφής, κυκλοφοριακής αγωγής, υγιεινής, διαπροσωπικών σχέσεων, ψυχικής υγείας, σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων,εθελοντισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, καταστάσεων διαμονής και εργασίας, περιβάλλοντος και υγείας, κατανάλωσης και υγείας, ισότητας των δύο φύλων, αγωγής καταναλωτή και συμβουλευτικών σταθμών νέων.